Hot Topic!Mẫu hợp đồng thuê tài xế

Trang << < ..678910 > Trang 9 of 10
Tác giả
tuanmd1968
Hạng B2
 • Tổng số bài : 211
 • Điểm thưởng: 103
 • Tham gia từ: 2007/05/02 09:32:50
 • Đến từ: Saigon
 • Trạng thái: offline
RE: Mẫu hợp đồng thuê tài xế 2009/12/05 21:59:58 (permalink)
                        COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Coâng ty TNNHH . . . . . . . . . . . . .                         Ñoäc laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
Soá: ______/2004                                                                             ----oOo---
 
HÔÏP ÑOÀNG LAO ÑOÄNG
( Maãu theo thoâng tö  21/2003/TT-BLÑTBXH
cuûa Boä Lao Ñoäng Thöông binh – Xaõ hoäi )
 
 
 
Chuùng toâi, moät beân laø OÂng :                                                                       Quoác tòch : Vieät Nam
Chöùc vuï :  Giaùm ñoác
Ñaïi dieän cho : COÂNG TY TNHH                          – Ñieän thoaïi : 
Ñòa chæ :
Vaø moät beân laø OÂng  :                              Quoác tòch:  Vieät Nam
Ngheà nghieäp:  Laùi xe
Ñòa chæ thöôøng truù :_________________________________________________________
Soá CMND :_______________________Caáp ngaøy:_____________Taïi:_______________
Soá soå lao ñoäng (neáu coù):_____________Caáp ngaøy :____________Taïi:_______________
            Thoaû thuaän kyù keát hôïp ñoàng lao ñoäng vaø cam keát laøm ñuùng nhöõng ñieàu khoaûn sau ñaây :
Ñieàu 1: Thôøi haïn vaø Coâng vieäc hôïp ñoàng
-         Loaïi hôïp ñoàng lao ñoäng  :  Coù thôøi haïn 1 naêm
-         Töø ngaøy _1_ Thaùng _1_ Naêm 2004  ñeán heát ngaøy  31   Thaùng  12   Naêm 2004
-         Thöû vieäc töø ngaøy:___Thaùng___Naêm _____ ñeán heát ngaøy___Thaùng___Naêm______
-         Ñòa ñieåm laøm vieäc:  Chi nhaùnh Coâng ty Atlas Copco Vietnam – TP.HCM
-         Chöùc danh chuyeân moân:  Taøi xeá                Chöùc vuï (neáu coù):____________
-         Coâng vieäc phaûi laøm : Laùi xe du lòch cho Vaên Phoøng Cty
 
Ñieàu 2: Cheá ñoä laøm vieäc
-         Thôøi giôø laøm vieäc : 8 tieáng/ Ngaøy , 6 Ngaøy/ tuaàn
-         Ñöôïc caáp phaùt nhöõng duïng cuï laøm vieäc goàm : Xe Du lòch loaïi : 5 Choã
-         Nhaõn hieäu :                     Mang bieån soá : 
Ñieàu 3: Nghóa vuï vaø quyeàn lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng
Quyeàn lôïi : -         Phöông tieän ñi laïi laøm vieäc  : töï tuùc
-         Möùc löông chính hoaëc tieàn coâng :__________2.500.000.VNÑoàng/Thaùng
-         Hình thöùc traû löông : traû baèng tieàn maët
-         Phuï caáp goàm: 500.000VND/Thaùng ( Côm tröa )
-         Ñöôïc traû löông vaøo caùc ngaøy:  25 haøng thaùng
-         Tieàn thöôûng : Theo Chính saùch chung taïi töøng thôøi ñieåm cuûa Cty
-         Cheá ñoä naâng löông :__________________________________________________
-         Ñöôïc trang bò Baûo hoä lao ñoäng goàm :____________________________________
-         Cheá ñoä nghæ ngôi ( nghæ haøng tuaàn, pheùp naêm, leã, teát … ): Theo qui ñònh cuûa phaùp Luaät veà lao ñoäng , 12 ngaøy pheùp /1 naêm laøm vieäc
-         Cheá ñoä Baûo hieåm xaõ hoäi vaø Y teá : Theo cheá ñoä hieän haønh cuûa Nhaø Nöôùc
-         Cheá ñoä Baûo hieåm tai naïn  : 24/24 – Möùc traùch nhieäm 20 Trieäu ñoàng
-         Ñöôïc quyeàn taïm döøng coâng vieäc neáu phöông tieän ñöôïc giao khoâng an toøan vaø phaûi baùo caùo ngay laäp töùc cho chuû phöông tieän bieát moïi söï coá ñoù.
Nghóa Vuï : -         Hoaøn thaønh nhöõng coâng vieäc ñaõ cam keát trong hôïp ñoàng lao ñoäng .
-         Coù traùch nhieäm baûo quaûn , giöõ gìn phöông tieän ñöôïc giao, chaáp haønh nghieâm tuùc caùc qui ñònh veà an toøan giao thoâng vaø löu thoâng, chòu traùch nhieäm caùc loãi vi phaïm do mình gaây ra.    
-         Chaáp haønh theo leänh ñieàu ñoäng xe, noäi quy kyû luaät lao ñoäng, An toaøn lao ñoäng . . .
-         Boài thöôøng vi phaïm vaø vaät chaát do mình gaây toån thaát, maát maùt cho phöông tieän ñöôïc giao vaø beân thöù ba
Ñieàu 4: Nghóa vuï vaø quyeàn haïn cuûa ngöôøi söû duïng lao ñoäng
Nghóa vuï : -         baûo ñaûm vieäc laøm vaø thöïc hieän ñaày ñuû nhöõng ñieàu ñaõ cam keát trong hôïp ñoàng lao ñoäng .
-         Thanh toaùn ñaày ñuû, ñuùng thôøi haïn caùc cheá ñoä vaø quyeàn lôïi cho ngöôøi lao ñoäng theo hôïp ñoàng lao ñoäng , thoaû öôùc lao ñoäng taäp theå ( neáu coù).
Quyeàn haïn : -         Ñieàu haønh ngöôøi lao ñoäng hoaøn thaønh coâng vieäc theo hôïp ñoàng ( boá trí, ñieàu chuyeån, taïm ngöøng vieäc . . .)
-         Taïm hoaõn, chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng, kyû luaät ngöôøi lao ñoäng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät, thoaû öôùc lao ñoäng taäp theå (neáu coù), vaø noäi quy lao ñoäng cuûa doanh nghieäp
Ñieàu 5: Ñieàu khoaûn thi haønh
-         Nhöõng vaán ñeà veà lao ñoäng khoâng ghi trong hôïp ñoàng lao ñoäng naøy thì aùp duïng qui ñònh cuûa thoaû öôùc lao ñoäng taäp theå, tröôøng hôïp chöa coù thoaû öôùc taäp theå thì aùp duïng qui ñònh cuûa phaùp luaät lao ñoäng .
-         Hôïp ñoàng lao ñoäng ñöôïc laøm thaønh hai baûn coù giaù trò ngang nhau , moãi beân giöõ moät baûn vaø coù hieäu löïc töø ngaøy 1 Thaùng 1 Naêm 2004 . Khi hai beân kyù keát phuï luïc hôïp ñoàng lao ñoäng thì noäi dung cuûa phuï luïc hôïp ñoàng lao ñoäng cuõng coù giaù trò nhö caùc noäi dung cuûa baûn hôïp ñoàng lao ñoäng naøy .
Hôïp ñoàng naøy laøm taïi ____TP.HCM  Ngaøy 1 Thaùng 1  Naêm 2004
 
                          Ngöøôi lao ñoäng                                            Ngöôøi söû duïng lao ñoäng
          (kyù vaø ghi roõ hoï teân)                                              (kyù teân, ñoùng daáu)
#81
b:z
Hạng D
 • Tổng số bài : 1019
 • Điểm thưởng: 181
 • Tham gia từ: 2009/11/23 23:41:04
 • Trạng thái: offline
RE: Mẫu hợp đồng thuê tài xế 2009/12/18 00:19:55 (permalink)
Bị vỡ font rồi hết Bro ơi, Bro attach hoặc upload ở đâu đó cho anh em dễ xem hơn.

Thanks Bro,
;)
#82
ngoducquan
Hạng B2
 • Tổng số bài : 141
 • Điểm thưởng: 46
 • Tham gia từ: 2008/07/23 15:24:51
 • Trạng thái: offline
RE: Mẫu hợp đồng thuê tài xế 2009/12/21 21:19:44 (permalink)
Em có 1 số file mẫu nhưng k0 nhớ có cái hd nào thuê xe k0, bác tham khảo thì vào đây xem , hy vọng có ích cho bác ít nhiều!
#83
Ludwig
Hạng D
 • Tổng số bài : 1407
 • Điểm thưởng: 1116
 • Tham gia từ: 2009/09/24 21:37:42
 • Đến từ: Q2, TpHCM
 • Trạng thái: offline
Re: RE: Mẫu hợp đồng thuê tài xế 2010/01/13 09:57:49 (permalink)
Xin chào Bác Lơ,
Cho mình xin 1 bản HD thuê xe và thuê tài xế nhé,
Email: hoangdung@hoangdungconstruction.com
Thanks
#84
gentledog
Hạng D
 • Tổng số bài : 1067
 • Điểm thưởng: 927
 • Trạng thái: offline
RE: Mẫu hợp đồng thuê tài xế 2010/01/13 10:14:18 (permalink)
LPL

Bác cho địa chỉ email mình send 1 cái cho bác tham khảo


Bác cho em xin 1 copy nhé. Thanks bác !

"Chỉ có súc vật mới quay lưng với nỗi đau của đồng loại" (Karl Marx)
#85
nguyen_chicken
Tập Lái
 • Tổng số bài : 3
 • Điểm thưởng: 77
 • Tham gia từ: 2011/05/25 22:39:09
 • Trạng thái: offline
RE: Mẫu hợp đồng thuê tài xế 2011/06/01 11:33:54 (permalink)
Xin chào Bác Lơ,
Cho mình xin 1 bản HD thuê tài xế nhé,
Email: nguyenchicken158@yahoo.com
Thanks
#86
speedvn
Hạng B2
 • Tổng số bài : 218
 • Điểm thưởng: 458
 • Tham gia từ: 2006/07/31 13:08:47
 • Đến từ: Nhimsoc
 • Trạng thái: offline
RE: Mẫu hợp đồng thuê tài xế 2011/07/22 20:14:39 (permalink)
font k đọc được, bác cho em xin một bản vào speedvn@gmail.com, cám ơn bác
#87
lequanghung1987
Tập Lái
 • Tổng số bài : 6
 • Điểm thưởng: 1
 • Tham gia từ: 2011/12/21 09:06:59
 • Trạng thái: offline
RE: Mẫu hợp đồng thuê tài xế 2011/12/21 09:12:11 (permalink)
cac bac cho em xin 1 mau thue lai xe tai voi. giam doc em cu bat em soan hop dong lai xe, em vo dau but toc may hom nay ma chua biet soan kieu gi. em cam on cac bac rat nhieu. Email cua em la  : lequanghung1987@gmail.com
#88
lequanghung1987
Tập Lái
 • Tổng số bài : 6
 • Điểm thưởng: 1
 • Tham gia từ: 2011/12/21 09:06:59
 • Trạng thái: offline
RE: Mẫu hợp đồng thuê tài xế 2011/12/21 09:16:31 (permalink)
cac bac cho em xin 1 mau thue lai xe tai voi. giam doc em cu bat em soan hop dong lai xe, em vo dau but toc may hom nay ma chua biet soan kieu gi. em cam on cac bac rat nhieu. Email cua em la  :   lequanghung1987@gmail.com
#89
oto_bangb2
Hạng B2
 • Tổng số bài : 277
 • Điểm thưởng: 933
 • Tham gia từ: 2006/09/04 03:38:16
 • Trạng thái: offline
RE: Mẫu hợp đồng thuê tài xế 2011/12/21 09:22:44 (permalink)
bác cho em xin một bản vào   ngthvinh@hotmail          cám ơn bác
#90
Trang << < ..678910 > Trang 9 of 10
Chuyển nhanh đến:
© 2014 APG vNext Commercial Version 5.0
Copyright 2003 – 2013 , V-CAR CORP • Giấy phép MXH số 39/GXN-TTĐT do Bộ TTTT cấp