Chuyên
16/6/22
321
246
43
Ngày 23.9, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã ban hành quy định mới về việc thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề khi không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thực hiện thu hồi nếu chậm đưa đất thuê vào sử dụng


Theo quy định mới được ban hành, trong trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê thì sẽ bị thu hồi.

UBND tỉnh cũng hướng dẫn quá trình thu hồi đất trong các trường hợp vi phạm tiến độ. Cụ thể, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề có trách nhiệm báo cáo, kiến nghị các trường hợp chậm tiến độ, không đưa vào sử dụng cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp (đối với dự án trong khu công nghiệp); Sở Công thương (đối với dự án trong cụm công nghiệp, làng nghề) tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý.

Sau khi có kết luận của UBND tỉnh xử lý việc không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất của bên thuê đất, thuê lại đất, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi diện tích đất vi phạm của bên thuê đất, thuê lại đất.

Trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng không giao nộp bản gốc Giấy chứng nhận khi bị thu hồi đất cơ quan chức năng sẽ thực hiện hủy Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định; lập danh sách Giấy chứng nhận đã bị hủy gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai để thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử.

Còn trường hợp Giấy chứng nhận đang thế chấp tại các tổ chức tín dụng, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có trách nhiệm thông báo cho tổ chức tín dụng xử lý hợp đồng thế chấp và nộp lại Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định.

Riêng đối với trường hợp thuê đất, thuê lại đất trước ngày 1.7.2014 mà không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng 36 tháng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất hoặc quá thời hạn 36 tháng không đưa vào sử dụng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp các bên không có giao kết về tiến độ đưa đất vào sử dụng cũng thực hiện các bước thu hồi như trên, trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 1 Điều 15 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Trong quá trình thu hồi, việc xử lý quyền và nghĩa vụ có liên quan giữa khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và bên thuê đất, thuê lại đất thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Quyết định của UBND tỉnh cũng quy định chi tiết trách nhiệm của khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; và có hiệu lực thi hành từ 3.10.2022​

Xem thêm:
Theo Lao Động