Hạng D
3/10/15
3.981
3.542
113
Khoái con này với con 5 trong cái màu này luôn.
Chiếc 8 với chiếc 5 làm sao mà đẹp ghê.