Hạng D
2/3/11
2.263
22.252
113
có lộ trình:
Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ làm trong năm 2025. Sau đó khởi công, hoàn thành đoạn từ Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật từ tháng 4-2025 đến tháng 12-2026. Khởi công, hoàn thành các hạng mục trên địa bàn quận Bình Thạnh từ tháng 1-2026 đến tháng 4-2028.
 
Hạng C
18/10/17
748
1.111
98
có lộ trình:
Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ làm trong năm 2025. Sau đó khởi công, hoàn thành đoạn từ Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật từ tháng 4-2025 đến tháng 12-2026. Khởi công, hoàn thành các hạng mục trên địa bàn quận Bình Thạnh từ tháng 1-2026 đến tháng 4-2028.
HA HA HA