Hạng C
27/8/14
873
925
93
TP.HCM
Xác nhận
confirm
...Đôi lúc học như vẹt mà đôi khi lại hay qên đo"