Hạng B2
6/9/12
150
34
28
mua từ 2014 rồi nên giờ máy móc chắc cũng xuống, mang di bảo dưỡng đi bác