Hạng D
6/4/15
1.530
3.023
113
Như chủ đề em đăng. Em thấy Sorento FC khá mạnh, nhưng xét về doanh số thì Sorento phải gọi Cerato bằng cụ. Nhưng sao chưa thấy các Mod tổ chức chi hội Cerato ta?