Hạng B2
17/8/18
168
230
43
HCM
- UP e thành viên mới nhưng chắc cũng sẽ gắn bó lâu dài trong này để có thêm kinh nghiệm nhiều nên cũng xin 1 chân vào tham gia cho xôm tụ