F1 confirmed
Hạng D
30/6/04
1.425
370
83
HCMC
Mạo muôi đóng góp ý kiến bác chủ OS vê viêc nên có thêm thông tin thời gian bắt đầu mở thread bên cạnh tên người khai phá (gióng như bên Otofun) để tiên theo dõi.
Thanks