Hạng C
24/10/11
959
132
63
Bình Thạnh
Các hãng nên nghiên cứu riêng cho Việt Nam dòng xe ...Thủy - Bộ kết hợp được thì đảm bảo....ngon.