Hạng B1
13/9/19
85
30
18
34
Tầm này, có hộ chiếu vắc xin và thêm cái giấy xét nghiệm thì chắc chắn là đi được rồi