Hạng B1
13/9/19
91
37
18
35
Tầm này, có hộ chiếu vắc xin và thêm cái giấy xét nghiệm thì chắc chắn là đi được rồi