Hạng D
16/10/15
1.907
3.199
113
47
Đường ven bợ đập thủy điện Trị An, trông vậy mà đi mất khá nhiều thời gian