Hạng D
29/10/07
1.988
8.473
113
HCM
www.bsdinsight.com
Thấy có vẻ sáng sủa hơn - ở góc quay này không nhìn rõ cái mông em nó, chứ cái kiểu mông như hiện nay, đúng xấu