Hạng D
20/5/11
4.746
1.520
113
45
TP Biên Hòa
Trên đường vào Địa đạo tránh bom từ gialai...khakhakha


Lão Toy chưa gì định vào rừng trốn bom...

 
Last edited by a moderator: