Hạng D
5/7/16
1.783
9.647
113
Bữa ăn ở quán Hương Phong, thấy cả đoàn cruze đang ngồi nhậu..
Nhưng Giờ e đang dồn tiền tậu Cap cho rộng rãi.

tính mon men lại ... mà thôi đang chạy xì pạc nên thôi :)