Hạng C
29/5/11
791
52.734
93
33
có đồng nghiệp ngoài HN nói
nhà mười mấy tỉ chỉ cho thuê tầm 10t thôi
ặc
chẳng hiểu nổi