Hạng B2
23/7/17
152
119
83
Bác thaco biết làm giá giỏi nổi tiếng từ nào giờ nên khỏi lăn tăng :)