Tập Lái
9/8/16
38
40
18
45
Bàn giao mặt bằng và thanh toán đúng tiến độ thì tự động nhanh thôi, không cần xuống chỉ đạo làm gì.