Hạng B2
19/6/19
224
644
101
42
30/4 mình ghé ĐN được 2 ngày 2 đêm, đi chưa đủ mới đi dòng dòng quanh biển lên chùa Linh Ứng. Du lịch có lẽ sắp mở sắp xếp quay lại thôi