Hạng B2
19/6/19
303
1.117
101
43
30/4 mình ghé ĐN được 2 ngày 2 đêm, đi chưa đủ mới đi dòng dòng quanh biển lên chùa Linh Ứng. Du lịch có lẽ sắp mở sắp xếp quay lại thôi