Hạng B1
7/12/10
84
105
43
Ho Chi Minh city
 
Hạng B1
7/12/10
84
105
43
Ho Chi Minh city
Mới ngày T+2 đầu tiên đã SML rồi
 
Hạng B1
31/1/22
60
608
83
23