Hạng D
8/4/11
2.310
7.916
113
có 1 đôi: mỗi chiếc là 1 miếng da, k ghép. công nhận tay nghề đỉnh thiệt luôn!!