Hạng D
25/2/16
1.436
1.451
113
33
cần tiền thì bán thôi, hoặc xe tặng bồ giờ bồ cần tiền hơn xe nên bán.