Hạng D
25/2/16
1.221
1.116
113
32
cần tiền thì bán thôi, hoặc xe tặng bồ giờ bồ cần tiền hơn xe nên bán.