Hạng D
25/10/09
4.156
1.141
143
YÊU THƯƠNG
xe Việt Nam mình cũng nhiều xe thương hiệu này, em nhớ không lầm mekong lắp ráp chạy phà phà, giờ nhiều thương hiệu nên khó theo em xe này cứng nhưng thương hiệu thì chưa rộng....lên cho mẫu xe đẹp vậy... sẽ chia