Tập Lái
10/11/09
41
127
33
Nghe đồn là Ford Ranger WT 3.2 là vua pickup ở Việt Nam đó!