Tập Lái
1/4/15
1
58
13
42
Ý trời rồi, ý trời rồi!

Ồ ê ồ ê ồ ề!

Chết mẹ thằng Pháp bẩn đê!