Hạng D
11/8/21
3.208
3.272
113
20
Cũng thời sự ghê chớ bộ. Mà xăng tăng ngừ ta mua xe điện chớ ai mua xe tải chạy xăng chi ông Su
Con Su này này máy mạnh hơn con Daihatsu. Cách đây 30 năm, quê em, nó là xe khách chở được 12 người í các bác. Thời đó có nó, thì cũng được liệt vào hạng Đại gia vườn. Nhưng giờ thành Cao bồi vườn hết gùi. Chạy ẩu bỏ mịa lun.