F.A confirmed
Hạng C
18/9/14
635
37.176
93
Haketu chơi bài này khúc tremolo hay