Hạng B2
21/11/22
183
1.086
93
Tp.HCM
Hạng F
3/10/15
9.940
12.269
113
2017-2020 ăn hết đến phần của 2030 rồi, giờ phải nhả trả lại từ từ.
Kinh thế hả bác, nhưng mà có lý lắm luôn.
Nhiều thằng thì bảo chỉ ăn đến tương lai 2025 thôi.