Hạng C
13/8/15
687
3.355
93
52
Ai biết màu dây tín hiệu C/C trên ECU Toyota chỉ giúp với, cảm ơn