Hạng C
13/8/15
691
3.358
93
53
Ai biết màu dây tín hiệu C/C trên ECU Toyota chỉ giúp với, cảm ơn