Tập Lái
15/4/17
36
15
8
31
kinh nghiệm hay quá, cám ơn bác. Mà e đi thấy cái tầm khó quan sát nhất là lúc chập tối, cỡ 6-7h ấy