Hạng D
25/2/08
1.548
30
48
K'Tường khắc nghiệt rừng cao nguyên
K'Tường khắc nghiệt rừng cao nguyên
K'Tường khắc nghiệt rừng cao nguyên
K'Tường khắc nghiệt rừng cao nguyên
K'Tường khắc nghiệt rừng cao nguyên
K'Tường khắc nghiệt rừng cao nguyên
K'Tường khắc nghiệt rừng cao nguyên
K'Tường khắc nghiệt rừng cao nguyên
K'Tường khắc nghiệt rừng cao nguyên
K'Tường khắc nghiệt rừng cao nguyên
K'Tường khắc nghiệt rừng cao nguyên
K'Tường khắc nghiệt rừng cao nguyên
K'Tường khắc nghiệt rừng cao nguyên
K'Tường khắc nghiệt rừng cao nguyên
K'Tường khắc nghiệt rừng cao nguyên
K'Tường khắc nghiệt rừng cao nguyên
K'Tường khắc nghiệt rừng cao nguyên
K'Tường khắc nghiệt rừng cao nguyên
K'Tường khắc nghiệt rừng cao nguyên
K'Tường khắc nghiệt rừng cao nguyên
chuyến đi rất đông thành viên amateur, xe thì trang bị không đúng tiêu chuẩn yêu cầu của btc nên chuyện gì hư xe tất nhiên phải xảy ra...thôi kệ chơi hư rồi tính