Mitsu Zinger lên bi gầm GTR V2
Bóng + Ballast 150%
Nhiệt màu 4300K
Pat zin bắt vit


Mitsu Zinger lên bi gầm GTR V2
Mitsu Zinger lên bi gầm GTR V2
Mitsu Zinger lên bi gầm GTR V2
Mitsu Zinger lên bi gầm GTR V2
Mitsu Zinger lên bi gầm GTR V2