Hạng D
1/10/05
1.314
5.790
113
Hồ Chí Minh city
Hạng C
20/3/08
860
4
18
không có video cờ níp hả bác,nhìn mấy vệt bánh xe là biết quay dữ cỡ nào rồi.