Hạng B2
9/2/11
121
28
28
Đưa cái thiết kế táp lô vào Navara là ngon rồi. chứ nội thất xe tải thuần của Navara quá tệ