Hạng B2
8/4/15
126
101
43
Thì ra bác bằng lăng bể phốt chôn vùi thuyết buôn doi và nông ở thớt này đó sao.