Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng F
22/5/05
17.657
6.051
113
59
Thành phố Run Quất
Trên địa bàn TPHCM
QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố)
Đứng về phía là cán bộ ban bồi thường, các bác giải thích dùm em:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định về bồi th­ường, hỗ trợ và tái định cư­ khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế quy định tại Điều 36 (trừ điểm đ khoản 1 và điểm b khoản 2) Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai (gọi là Nghị định số 181/2004/NĐ-CP); khoản 3 Điều 2 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần (gọi là Nghị định số 17/2006/NĐ-CP) và Điều 33, 34, 35, 38, 39, 40 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai (gọi là Nghị định số 84/2007/NĐ-CP).
...
Điều 5. Xử lý chênh lệch diện tích giữa giấy tờ và diện tích thực tế
1. Trường hợp thu hồi đất mà diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì được bồi thường theo quy định sau:
a) Nếu diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.
Trường hợp đặc biệt diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất bị sạt lở do các yếu tố tự nhiên gây ra được Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xác nhận, thì phần diện tích chênh lệch giữa đo đạc thực tế và diện tích ghi trên giấy tờ được tính hỗ trợ. Mức hỗ trợ bằng 50% đơn giá đất để tính bồi thường tương ứng với mục đích sử dụng của đất bị thu hồi;
b) Nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm, được Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi có đất xác nhận thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế;
c) Nếu diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp, không do lấn chiếm thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế;
d) Không bồi thường về đất đối với phần diện tích đất nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn là do hành vi lấn, chiếm mà có.
2. Xử lý đối với phần diện tích đất trong lộ giới, thủy giới, hành lang bảo vệ đê điều, sông, rạch:
Đối với phần diện tích đất trước đây khi Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất đã cắt lộ giới (không được công nhận) và người sử dụng đất vẫn đang sử dụng phần diện tích này, khi Nhà nước thu hồi được tính bồi thường, hỗ trợ như sau:
a) Nếu đất có một trong các loại giấy tờ hoặc có nguồn gốc nêu tại khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 8 Quy định này thì được xem xét cụ thể từng trường hợp để tính bồi thường, hỗ trợ theo quy định này
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điều 8. Điều kiện để được bồi thường về đất
Người bị Nhà nước thu hồi đất, có một trong các điều kiện sau đây thì được bồi thường:
...​
4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây:
a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính (theo Chỉ thị 299/TTg);
c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất, gồm: Giấy tờ thừa kế theo quy định của pháp luật; Giấy tờ tặng cho nhà đất có công chứng hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) tại thời điểm tặng, cho; Giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất của cơ quan, tổ chức giao nhà;
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
đ) Giấy tờ về thanh lý hóa giá nhà ở, mua nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật, giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở, mua nhà ở gắn liền với đất ở quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP phải bảo đảm các điều kiện sau:
- Nhà thanh lý, hóa giá, nhà bán phải thuộc sở hữu nhà nước gồm: nhà ở tiếp quản từ chế độ cũ, nhà vô chủ, nhà vắng chủ đã được xác lập sở hữu nhà nước; nhà ở tạo lập do ngân sách nhà nước đầu tư; nhà ở được tạo lập bằng tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; nhà ở được tạo lập bằng tiền theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm; các nhà ở khác thuộc sở hữu nhà nước;
- Nhà được cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức đoàn thể của Nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở, bán nhà ở gắn liền với đất ở thuộc sở hữu nhà nước trước ngày 05 tháng 7 năm 1994 hoặc giấy tờ bán nhà ở do tổ chức chuyên quản nhà ở bán theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở.
e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người đang sử dụng đất quy định tại điểm e khoản 3 Điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP, bao gồm:
- Có tên trong sổ địa bộ, sổ điền thổ, sổ chứng thư kiến điền (bản trích sao) mà nay chủ sở hữu đang trực tiếp sử dụng đất;
- Bằng khoán điền thổ;
- Văn tự đoạn mãi bất động sản (gồm nhà ở và đất ở) có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ;
- Văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở mà gắn liền với đất ở có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ;
- Bản di chúc hoặc giấy thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở được cơ quan thuộc chế độ cũ chứng nhận;
- Giấy phép cho xây cất nhà ở hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc của cơ quan thuộc chế độ cũ cấp (trừ đất thuê);
- Bản án của cơ quan Tòa án của chế độ cũ đã có hiệu lực thi hành.
g) Các loại giấy tờ khác chứng minh việc tạo lập nhà ở, đất ở nay được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận, trên cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường.
5. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 4 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến thời điểm có quyết định thu hồi đất chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp.
6. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành.
1415. Trường hợp không có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ thì phải có một trong các điều kiện sau:
a) Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, được Ủy ban nhân dân quận – huyện đề nghị thông qua Sở chuyên ngành trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định;
b) Người đang sử dụng đất theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ (trừ điểm d khoản 1);
c) Người đang sử dụng đất theo quy định hoặc tại Điều 45 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP (trừ điểm d khoản 1 và khoản 2);
d) Người đang sử dụng đất theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP;
đ) Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà trước đây Nhà nước đã có quyết định quản lý trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước quy định tại điểm a và điểm d khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, nhưng trong thực tế Nhà nước chưa quản lý, mà hộ gia đình, cá nhân đó vẫn sử dụng.
Đối với các trường hợp thuộc diện xử lý của Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quộc hội về giải quyết nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 thì phải áp dụng Nghị quyết này để xử lý.
e) Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có các công trình là đình, đền, chùa, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ hoặc các cơ sở thờ tự khác của tôn giáo (do nhận chuyển nhượng, hiến, tặng, cho bằng giấy tay, trước ngày 01 tháng 7 năm 2004) được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng và không có tranh chấp;
g) Căn cứ quy định tại Điều 3 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân quận – huyện chịu trách nhiệm thẩm tra kết quả xác định: thời điểm sử dụng đất; thời điểm thay đổi mục đích sử dụng đất; thời điểm tạo lập nhà, công trình và xác định các loại đất
...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chắc nhiều bác cũng đang ko hiểu giống em về diện tích đất trong khuôn viên ko đựơc tính vào sồ hồng và vẫn đang quản lý sử dụng,ko có tranh chấp( phần diện tích gạch chéo ko được công nhận trong sổ hồng),được xem xét trong điều 5 khoàn 2 của quy định này. Trước đây nhiều bác mua nhà có quan tâm đến trường hợp này và bây giờ em đang dính vào trường hợp như vậy ,kết quả chắc 1 tháng nữa mới biết.
Vậy em hỏi : khi chủ nhà được cấp sổ hồng thì giấy tờ gốc trước đó coi như đã nộp để làm sổ hồng rồi ,đâu còn 1 giấy gì khác ngòai cái sổ hồng ( ko cộng nhận phần diện tích lộ giới gạch chéo và ko đc tính trong phần diền tích đất ở) ,vậy dựa vào cái gì để được hỗ trợ bồi thường trường hợp này,và bồi thường với đơn giá như thế nào?
Mình cùng nhau thử sức xem ai có thể làm được trưởng ban bồi thường,giải tỏa nhé các bác.:)

 
Last edited by a moderator:
Hạng D
21/12/08
2.696
45.368
113
de thu 2 em vo co quan coi còn TH ngoai le65 nào kg tra loi luon, voi lai cai may o nha bi loi kg oanh TV dc lam bieng cai lai, ghost lai qua :D
 
Hạng D
21/12/08
2.696
45.368
113
để e trả lời sơ sơ câu hỏi bác chủ
phần nguồn gốc, hạn mức sử dụng, đóng thuế sẽ có các hồ sơ lưu(các phòng ban sẽ có các văn bản làm việc với nhau), hay theo Điều 3 Nghị định 84 căn cứ theo phiếu lấy ý kiến khu dân cư, ....
về giá thì áp giá theo đơn giá trong phương án chi tiết : cái này phải cụ thể từng thửa, kg ai giống ai, vd : thời điểm sử dụng trước sau 18/12/1980, 15/10/1993, 22/4/2002 để tính hạn mức, nghĩa vụ tài chính phải thực hiện, đc áp giá theo đất nông nghiệp hay đất ở, nguồn gốc...
Nếu các TH khó xác định nguồn gốc, việc áp giá thì sẽ đưa ra Hội đồng BT của dự án, HD quyết kg đc thì xin ý kiến t/p.
e ví dụ 1 TH khó xác định đơn giá để áp chứ nếu đơn giản thì kg cần lo lắng nhiều :D : Ông A sử dụng 459,8m2 trong đó297,8 m2 đã có giấy, 162m2 ghi là nhà đất nằm trong lộ giới (vẫn thuộc quyền sử dụng ông A); ô A sử dụng từ 7/1980 có trong TL299/CT-TTg (200m2)=> ông đủ điều kiện cấp giấy 459,8m2, tuy nhiên ông chỉ đc miễn 300m2, 159,8m2 ông phải trừ 50% tiền sử dụng đất => theo đó BBT sẽ áp giá cho ông và trừ nghĩa vụ thuế.
tuy nhiên ông A có giấy, cắt giấy cho con thì phần trong lộ giới kg có giấy nên ng con kg có giấy phần này, => ô A đc tính đơn giá mặt tiền, còn con tính giá gì ? mặt tiền hay kg mặt tiền ? => đưa ra hội đồng xin ý kiến lo giề :D,
còn nhiều lắm, phải cụ thể từng TH bác chủ ơi,
chỉ khi có quyết định bồi thường hỗ trợ thì bác mới biết, nhưng bác vẫn còn quyền khiếu nại nếu bác thấy việc đền bù, hỗ trợ, áp giá kg đúng,
[font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]GIẢ[/font][/font]I QUY[font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]Ế[/font][/font]T KHI[font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]Ế[/font][/font]U N[font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]Ạ[/font][/font]I LIÊN QUAN [font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ĐẾ[/font][/font]N CÔNG TÁC B[font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]Ồ[/font][/font]I TH[font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ƯỜ[/font][/font]NG, H[font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]Ổ [/font][/font]TR[font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]Ợ [/font][/font]GI[font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]Ả[/font][/font]I PHÓNG M[font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]Ặ[/font][/font]T B[font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]Ằ[/font][/font]NG VÀ TÁI [font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ĐỊ[/font][/font]NH C[font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]Ư [/font][/font]i[font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ề[/font][/font]u 26. C[font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ơ [/font][/font]quan tham m[font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ư[/font][/font]u gi[font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ả[/font][/font]i quy[font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ế[/font][/font]t khi[font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ế[/font][/font]u n[font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ạ[/font][/font]i và th[font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ẩ[/font][/font]m quy[font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ề[/font][/font]n gi[font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ả[/font][/font]i quy[font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ế[/font][/font]t khi[font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ế[/font][/font]u n[font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ạ[/font][/font]i c[font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ủ[/font][/font]a [font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]Ủ[/font][/font]y ban nhân dân các c[font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ấ[/font][/font]p. [font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"] 1. Chánh Thanh tra qu
2. Tr
[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ậ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]n - huy[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ệ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]n có trách nhi[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ệ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]m ch[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ủ [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]trì ph[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ố[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]i h[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ợ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]p v[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ớ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]i Ban b[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ồ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]i th[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ườ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ng gi[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ả[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]i phóng m[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ặ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]t b[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ằ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ng qu[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ậ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]n - huy[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ệ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]n; [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]Ủ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]y ban nhân dân xã - ph[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ườ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ng - th[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ị [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]tr[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ấ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]n [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]để [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]xác minh, k[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ế[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]t lu[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ậ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]n và ki[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ế[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]n ngh[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ị [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]Ch[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ủ [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]t[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ị[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ch [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]Ủ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]y ban nhân dân qu[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ậ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]n - huy[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ệ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]n gi[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ả[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]i quy[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ế[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]t [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]đố[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]i v[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ớ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]i quy[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ế[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]t [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]đị[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]nh hành chính b[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ị [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]khi[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ế[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]u n[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ạ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]i. [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]Đ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ây là quy[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ế[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]t [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]đị[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]nh gi[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ả[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]i quy[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ế[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]t khi[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ế[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]u n[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ạ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]i l[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ầ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]n [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]đầ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]u. [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ườ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ng h[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ợ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]p quy[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ế[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]t [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]đị[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]nh gi[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ả[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]i quy[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ế[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]t khi[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ế[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]u n[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ạ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]i l[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ầ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]n [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]đầ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]u c[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ủ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]a Ch[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ủ [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]t[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ị[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ch [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]Ủ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]y ban nhân dân qu[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ậ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]n - huy[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ệ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]n b[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ị [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]khi[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ế[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]u n[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ạ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]i, Chánh Thanh tra thành ph[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ố [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ch[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ủ [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]trì, ph[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ố[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]i h[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ợ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]p, trao [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]đổ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]i v[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ớ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]i H[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ộ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]i [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]đồ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ng th[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ẩ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]m [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]đị[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]nh b[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ồ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]i th[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ườ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ng gi[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ả[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]i phóng m[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ặ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]t b[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ằ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ng thành ph[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ố [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]và các [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]đơ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]n v[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ị [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]liên quan [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]để [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]xác minh, k[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ế[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]t lu[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ậ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]n, ki[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ế[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]n ngh[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ị [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]Ch[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ủ [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]t[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ị[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ch [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]Ủ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]y ban nhân dân thành ph[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ố [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ban hành quy[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ế[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]t [/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]đị[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]nh gi[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ả[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]i quy[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ế[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]t khi[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ế[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]u n[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ạ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]i l[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]ầ[/font][/font][font="times new roman,times new roman"][font="times new roman,times new roman"]n hai. [/font][/font]
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.