Tập Lái
3/4/16
26
16
3
36
SG của nhìu người, hòn ngọc VĐ của nhìu người, nhưng lại không được công nhựn bởi nhìu người khác, ờ, SG phồn vinh giả tạo đó mà !
Haha ...
sao lại nói như thế hả bác