Hạng B2
4/9/11
179
253
63
Bác cứ vào hãng để hãng kiểm tra và kê đơn cho các hạng mục cần thay, rồi mình thay hay không là quyền ở mình, nhiều khi Cố vấn dịch vụ cũng sẽ khuyên mình những hạng mục nào nên ra ngoài thay và những hạng mục nào nên thay ở hãng.