Hạng B2
15/7/16
174
185
43
Bác lấy thông tin dân ôm đât năn nỉ nông dân khai thác ở đâu vậy ??? Ng ta ôm đất có lời bán, cho thuê làm nông rồi tài sản của ng thuê trên đó tính sao ? Vùng đaklak đất nông nghiệp bỏ hoang rất nhiều, trong khi dân cần đất sản xuất
Vùng đaklak đất nông nghiệp bỏ hoang nhiều trong khi dân cần đất sản xuất, là do chủ kêu giá cho thuê đất hay chia tỷ lệ chát quá hả bác