Hạng D
2/7/17
1.045
1.386
113
43
Ở đâu thưởng cũng được chớ em.thấy xứ mình ai đi RR trước sau gì cũng vô lò ráo, em là em không ham rầu.