Hạng D
28/6/13
1.138
18.209
113
Chịu khó chạy qua Bin quà nói Thảo Chữ với Ít man kèm cho
Làm siêng thì lội qua Cần Giờ, manquaqua lúc nào cũng sẵn sàng