Chi hội trưởng FIFC
18/7/07
6.717
2.038
113
50
hocle_bp nói:
Vui quá chúc hộicác bác ngày càng lớn mạnh
Cảm ơn Bac Lễ, vẫn nhớ đêm off Lộc Ninh cùng các Bac, vui !
Hẹn sớm gặp lại Bac !