Chi hội trưởng FIFC
18/7/07
6.718
2.058
113
51
hocle_bp nói:
Vui quá chúc hộicác bác ngày càng lớn mạnh
Cảm ơn Bac Lễ, vẫn nhớ đêm off Lộc Ninh cùng các Bac, vui !
Hẹn sớm gặp lại Bac !