14/3/21
57
49
18
37
Ra dô bán còn trầy trật về con nỳ sao mờ bán :p . Tính ra tụi mẽo cũng hok khó tánh mái. Động cơ cổ hộp số 5 cấp méo thèm chê:D
Xe này cần sức kéo chứ không phải tiết kiệm nhiên liệu, hộp số 5 cấp được rồi, quan trọng là hiệu suất có tốt hay không thôi.