Hạng D
31/5/14
3.458
4.284
113
Con này nội thất y chang San Fe , nhung dài hơn 1 chút. Ra mắt bây giờ hơi lỡ cỡ vì San All new còn có 5 tháng nữa là về Vn , giá lúc đó lại đắt hơn Palisade 1 ít. Nhưng nội thất lại đẹp hơn gấp nhiều lần.

Bữa gặp thực tế, công nhận nhìn nó bệ vệ hơn san nhiều, còn san mới không biets sao