Hạng C
13/11/09
695
169
43
42
Có cái dàn lạnh inverter 1,5 HP nội địa thay cho DAikin hỏng ga 410 ko Quốc.