Hạng B1
23/3/14
50
678
89
48
Việt Nam nên dành toàn bộ Ngân sách Chính phủ thu được hàng năm để phát triển Giao thông toàn Quốc.

nếu hàng năm, Giao thông có được khoản ngân sách này, Giao thông Việt Nam sẽ kết nối, an toàn, hiện đại và bền vững.
 
  • Haha
Reactions: Sixsense