ukc confirmed
Hạng B1
7/7/21
68
3.789
83
Bác phải mua loại 2 triệu trở lên. Loại rẻ tiền mau xuống, khi cần lại không khởi động được.