Tập Lái
19/1/17
10
194
28
Có thể nào ra chiếc XL8 hay XL9 gì không ta.
Nghía chiếc này, nhưng ngại số 7.

(Bài số 7 cho đủ 10 bài)