Hạng C
23/9/20
901
7.548
93
Con Grand Vitara này quan tâm làm chi. Vì nó là xe hợp tác với Toyota thì dễ j đối tác cho họ mang đi bán ngoài thị trường khác ngoài Ấn đụ