OSS
Thành viên BQT
Super Moderators
28/11/09
1.238
2.868
113
Trong năm 2023, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới thuộc Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, số yêu cầu chi hỗ trợ nhân đạo đã nhiều hơn so với những năm trước đây.

Quỹ cũng đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho các đối tượng trong phạm vi của quỹ. Đó là: Trong các trường hợp không xác định được xe gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm, không thuộc phạm vi bảo hiểm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo quy định (trừ hành động cố ý gây thiệt hại của người bị thiệt hại) sẽ được hỗ trợ nhân đạo.

Mức hỗ trợ cụ thể như sau: 30% giới hạn trách nhiệm bảo hiểm theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tử vong và tỷ lệ tổn thương từ 81% trở lên; 10% giới hạn trách nhiệm bảo hiểm theo quy định cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tỷ lệ tổn thương từ 31% đến dưới 81%.

Chi hỗ trợ nhân đạo bảo hiểm bắt buộc có những bước nào?

*Ảnh minh họa

Hoạt động của Quỹ đã hỗ trợ được nhiều người bị hại cùng người mua bảo hiểm giảm bớt các gánh nặng tài chính khắc phục hậu quả của vụ tai nạn.

Để có thể chi hỗ trợ nhân đạo cho thân nhân nạn nhân hoặc người bị thiệt hại, cần phải thực hiện các bước sau:

- Người bị thiệt hại hoặc người thừa kế (trường hợp người bị thiệt hại tử vong) hoặc đại diện của người bị thiệt hại (trường hợp người bị thiệt hại mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án hoặc chưa đủ sáu tuổi) liên hệ với Quỹ bảo hiểm xe cơ giới để được hướng dẫn lập hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo.

- Tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ nhân đạo: Văn phòng Quỹ là đầu mối tiếp nhận Hồ sơ hỗ trợ nhân đạo, hướng dẫn người có yêu cầu hỗ trợ nhân đạo làm hồ sơ thủ tục cần thiết để nhận được tiền hỗ trợ nhân đạo.

- Phê duyệt hồ sơ hỗ trợ nhân đạo:

+ Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ hỗ trợ nhân đạo, Văn phòng Quỹ có trách nhiệm kiểm tra nội dung các văn bản giấy tờ trong bộ hồ sơ hỗ trợ nhân đạo theo đúng quy định tại Điều 4. Nếu có sai lệch về nội dung cần làm rõ hoặc thiếu văn bản giấy tờ thì Văn phòng Quỹ có hướng dẫn người yêu cầu hỗ trợ nhân đạo hoàn chỉnh lại bộ hồ sơ Hỗ trợ nhân đạo.

+ Khi nhận bộ hồ sơ hỗ trợ nhân đạo đầy đủ và hợp lý, trong vòng 5 ngày làm việc, Văn phòng Quỹ gửi hồ sơ Hỗ trợ nhân đạo (bản sao), tờ trình hỗ trợ nhân đạo và gửi về Tiểu ban hỗ trợ nhân đạo xem xét giải quyết (Phụ lục 3 – mẫu tờ trình Tiểu ban Hỗ trợ nhân đạo).

+ Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hỗ trợ nhân đạo do Văn phòng Quỹ gửi đến, Tiểu ban hỗ trợ nhân đạo phải có ý kiến quyết định đề xuất chi hỗ trợ nhân đạo hoặc từ chối hỗ trợ nhân đạo (có lý do từ chối đính kèm) hoặc cần bổ sung thêm một số nội dung giấy tờ yêu cầu người nhận hồ sơ hỗ trợ nhân đạo làm rõ thêm để Văn phòng Quỹ thông báo tới người bị thiệt hại.

Kết luận của Tiểu ban Hỗ trợ nhân đạo đồng ý hoặc không đồng ý chi hỗ trợ nhân đạo được ghi vào văn bản gửi về Văn phòng Quỹ.

+ Trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến kết luận của Tiểu ban Hỗ trợ nhân đạo, Văn phòng Quỹ trình Trưởng ban điều hành Quỹ phê duyệt chi hỗ trợ nhân đạo.

+ Trong vòng 5 ngày làm việc sau khi sau khi Hồ sơ hỗ trợ nhân đạo được Trưởng ban điều hành Quỹ phê duyệt, Văn phòng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có trách nhiệm liên hệ với gia đình người bị thiệt hại và chính quyền địa phương nơi người bị thiệt hại sinh sống để tổ chức tiếp nhận hỗ trợ nhân đạo tại trụ sở Ủy Ban Nhân Dân xã phường nơi cư trú hoặc tại bệnh viện nơi người bị thiệt hại đang điều trị.

+ Đại diện của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới tiến hành trao tiền hỗ trợ nhân đạo cho người nhận tiền hỗ trợ nhân đạo tại trụ sở Ủy Ban Nhân Dân địa phương nơi họ cư trú và có sự chứng kiến của đại diện Ủy Ban Nhân Dân xã phường nói trên (có ảnh ghi lại sự kiện trao tiền hỗ trợ nhân đạo) hoặc tại bệnh viện nơi người bị thiệt hại đang điều trị.

+ Sau khi trao tiền hỗ trợ nhân đạo đại diện Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đề nghị người tiếp nhận hỗ trợ nhân đạo ký tên vào Biên nhận tiền và xin xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân địa phương hoặc của bệnh viện nơi người bị thiệt hại đang điều trị (Phụ lục 03 – mẫu biên nhận tiền).

+ Trường hợp từ chối chi hỗ trợ nhân đạo, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có văn bản giải thích rõ lý do.

Trong trường hợp hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo đã được phê duyệt, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có thể gửi công văn ủy quyền cho Doanh nghiệp bảo hiểm địa phương, nơi gia đình người bị thiệt hại sinh sống, để thay mặt Quỹ bảo hiểm xe cơ giới trao tiền hỗ trợ nhân đạo. Doanh nghiệp bảo hiểm được ủy quyền lưu trữ hồ sơ Hỗ trợ nhân đạo (bản sao) và gửi hồ sơ Hỗ trợ nhân đạo (bản chính) kèm Biên nhận tiền về Quỹ bảo hiểm xe cơ giới để được thanh toán số tiền đã chi hỗ trợ nhân đạo mà Doanh nghiệp bảo hiểm đã chi hộ cho Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.
 
  • Like
Reactions: CuBiMi